Vad är Depression?

Vi upplever alla perioder med sänkt grundstämning som en del av det normala känslomässiga registret. Att känna sig nedstämd eller ledsen under en period återspeglar vår reaktion på de utmaningar som livet innebär och för det mesta har vi den känslomässiga motståndskraften att studsa tillbaka.

När depressionen kvarstår eller kontinuerligt återkommer i mer än två veckor kan detta vara en indikation på att det kan vara en klinisk depression. En depression kan se ut på olika sätt De vanligaste  symtomen är nedstämdhet utan någon egentlig orsak, förlust av intresse eller nöje i aktiviteter som tidigare var roliga samt  ångest, humörsvängningar och försämring i minnes- och koncentrationsförmåga. Fysiska symtom på depression kan ge sig uttryck i förändringar i aptit och vikt, sömnstörningar, minskning av sexdrift, förstoppning, man kan börja känna av värk och smärta mer än tidigare och känna trött eller utmattad. Deprimerade människor upplever ofta problem med koncentration och kortvarigt minne, svårigheter att fatta beslut, negativt tänkande och tankar om död eller självmord.

De viktigaste kognitiva mönstren bakom depression är känslor av förlust, misslyckande, hjälplöshet och hopplöshet för framtiden. Detta kan inkludera teman om dålig personlig prestation, frånvaro av mening, lågt självvärde och minskat personligt nöje.

KBT hjälper dig att bryta din inaktivitet och ökar motivationen att finna nya vägar som kan återge livslusten. Detta kan ske genom konkreta åtgärder som berör vardagen, och genom aktiv bearbetning av negativa tankar.

ACT fokuserar på att förbättra den psykologiska flexibiliteten i för att kunna leva ett rikt, meningsfullt och uppfyllande liv. Detta förskjuter fokus från att försöka flytta “bort från” vad vi inte vill, till att flytta “mot” vad vi vill och värderar i livet.