KBT och ACT

KBT är en evidensbaserad terapiform som visat sig effektiv för skapa förändring genom att identifiera och ändra negativt tänkande och beteendemönster. Förändringar av kognitiva mönster har visat sig ge strukturella och biokemiska förändringar i hjärnan.

Precis som att träna regelbundet för att bygga upp kroppen, kan vi träna på att förändra vårt sätt att tänka och därigenom bidra till fysiska förändringar i hjärnan genom det vi kallar neuroplasticitet. Med andra ord kan vi ändra hur vi känner och agerar, genom att ändra hur vi tänker. På liknande sätt har många forskningsstudier visat att förändring av etablerade beteendemönster kan förändra humöret och nivåer av motivation.

Enkelt uttryckt kan vi också ändra hur vi känner oss genom att ändra hur vi agerar.

Forskning har visat att KBT är effektivt eftersom det kombinerar både de kognitiva och beteendemodellerna för att producera en mycket kraftfull psykologisk förändringsprocess.

Acceptance & Comittment Therapy (ACT)

I ACT söker vi en annan inställning till problemen än i KBT. Även om den underliggande teorin bygger på en komplex psykologisk modell, så kallad funktionell kontextualism, är de grundläggande principerna att mänskligt lidande upprätthålls av vår tendens att subjektivt utvärderaoch försöka undvika obekväma tankar och känslor. Det är detta försök att tänka ut egna negativa tankar för att motstå eller undvika obehagliga känslor, som paradoxalt ökar det totala obehaget. Som en konsekvens skapar vi ytterligare mönster av motstånd och undvikande; vi försöker stoppa eller röra oss från vårt obehag. Det är detta försök att röra sig från de obekväma symtomen som orsakar två viktiga problem. 

För det första stärker man den underliggande orsaken till problemet genom att försöka motstå eller röra sig från obehag.

 För det andra, att flytta oss bort från obehag tar oss också längre bort från våra värderingar och mål i livet. ACT handlar därför främst om att öppna upp och normalisera oroande tankar och känslor, snarare än att försöka utmana och förändra tankarna och känslorna själva.

ACT fokuserar på att förbättra den psykologiska flexibiliteten i för att kunna leva ett rikt, meningsfullt och uppfyllande liv. Detta förskjuter fokus från att försöka flytta “bort från” vad vi inte vill, till att flytta “mot” vad vi vill och värderar i livet. 

Sammanfattningsvis är KBT främst fokuserat på att fånga, kontrollera och ändra negativt tänkande och beteendemönster för att främja god psykologisk hälsa, medan ACT huvudsakligen är inriktad på att förbättra den psykologiska flexibiliteten genom att märka, namnge och normalisera smärtsamma eller oroande känslor.